Regulamin sklepu internetowego Luminosa

 

W skrócie:

 • regulamin zgodny z RODO i zaleceniami UKOIK
 • wysyłka pocztą, do paczkomatów i kurierem jest zawsze darmowa
 • masz 30 dni na bezpłatny zwrot bez podania przyczyny
 • wszystkie produkty oferowane w sklepie są oryginalne i pochodzą od autoryzowanego dystrybutora
 • transmisja danych jest zabezpieczona protokołem SSL

 

 

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki sprzedaży detalicznej kosmetyków w sklepie Internetowym Luminosa. Właścicielem sklepu jest Tomasz Pilawa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Luminosa Cosmetics Tomasz Pilawa, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, NIP: 959-189-38-03, Regon: 389312873, adres email: kontakt@luminosa.pl, dalej „Luminosa”.

Luminosa jest podmiotem zarejestrowanym w BDO pod numerem 000542638 

 

§ 2 Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin,

Sklep - sklep internetowy Luminosa prowadzony pod domeną www.luminosa.pl,

Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu,

Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego),

Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze strony www.luminosa.pl, w tym dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze strony www.luminosa.pl, w tym dokonywanie zakupów w Sklepie nie stanowi dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

Towar - produkt lub produkty dostępne w Sklepie,

Konto - funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Kupującemu, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, dokonywanie zamówień w Sklepie a także dostęp do zindywidualizowanych treści takich jak historia zamówień,

Koszyk - funkcjonalność Sklepu umożliwiająca przygotowanie i modyfikację zamówienia przez Kupującego, w tym wybranie Towaru, sposobu dostawy, adresu dostawy i formy płatności,

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Luminosa, a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 

§ 3 Ogólne zasady korzystania za Sklepu

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej przez Kupującego ze Sklepem.

2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają obowiązującą stawkę podatku od produktów.

3. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep ma obowiązek dostarczać towary bez wad.

4. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady zakładania i korzystania z Konta, składania zamówienia, zawierania umów sprzedaży i postępowania reklamacyjnego.

5. Kupujący może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem linku umieszczonego na stronie Sklepu www.luminosa.pl. Regulamin udostępniany jest w wersji umożliwiającej jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie.

6. Warunkiem korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania towarów dostępnych w Sklepie jest użytkowanie komputera, lub innego urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu

7. Kupujący zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami polskiego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz Regulaminem. Zabronione jest w szczególności:

a) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,

b) podejmowanie aktywności która ma na celu zakłócenie działalności Sklepu,

c) wykorzystywanie Sklepu do innych celów niż cel do jakiego jest przeznaczony,

d) przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam).

8. Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Kupujących, w szczególności zapobiegające uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione do danych przesyłanych przez Kupujących w ramach korzystania ze Sklepu. Transmisja danych realizowana jest z wykorzystaniem protokołu SSL.

9. Sklep podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie poprawnego działania aplikacji Sklepu i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie zgłoszone przez Kupujących nieprawidłowości. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną na adres kontakt@luminosa.pl

Reklamacja usługi powinna zawierać opis problemu, dane oraz adres Kupującego, zdjęcia potwierdzające wadę. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.

10. W przypadku chęci rozmowy telefonicznej z przedstawicielem sklepu, prosimy o wysłanie numeru telefonu na adres kontakt@luminosa.pl. Oddzwonimy w przeciągu 24 godzin. Firmowy numer telefonu to 513874259, niemniej jednak ze względu na dużą ilość zapytań, linia często jest zajęta i zdecydowanie szybciej odpowiadamy mejlowo, na czacie Messenger, lub oddzwaniamy po przesłaniu nam numeru telefonu.

 

§4 Założenie Konta

1. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w zakładce zaloguj się i zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2. Usługa Konta ma charakter nieodpłatny i jest świadczona przez czas nieoznaczony.

3. Kupujący może usunąć swoje Konto w każdym czasie. W celu usunięcia Konta należy wysłać żądanie usunięcia Konta drogą elektroniczną na adres kontakt@luminosa.pl. W wiadomości należy wskazać adres poczty elektronicznej jaki został podany podczas rejestracji Konta. Konto zostanie usunięte niezwłocznie po otrzymaniu żądania.

4. Hasło do Konta nie powinno być udostępniane osobom trzecim.

 

§ 5 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób za pośrednictwem swojego Konta, lub jako gość (bez rejestracji)

2. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

3. Warunkiem dokonania prawidłowego zamówienia jest podanie przez Kupującego jego prawidłowych danych w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia a także dokonanie wyboru zamawianych Towarów, sposobu i adresu dostawy oraz formy płatności.

4. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Konta Kupujący dokonuje wyboru Towarów na stronach Sklepu poprzez dodawanie ich do Koszyka. Wybór sposobu dostawy oraz formy płatności są możliwe jako kolejne kroki po dokonaniu wyboru Towarów. Do momentu użycia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub "Zamawiam i płacę" Kupujący może modyfikować dane wprowadzone w zamówieniu, w tym usuwać i dodawać Towary.

5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy zamawianym Towarze w momencie złożenia zamówienia.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru zgodnie z Regulaminem.

7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

8. Potwierdzenie treści zawartej umowy następuje poprzez przesłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do tego potwierdzenia.

9. Świadczenie usług w zakresie realizowanych zamówień ma charakter jednorazowy, usługa świadczona jest do momentu zrealizowania zamówienia.

10. Potwierdzając zamówienie, wyrażasz zgodę na otrzymanie dokumentu sprzedaży drogą elektroniczną. Dokument prześlemy w formie elektronicznej w mailu potwierdzającym wysyłkę zamówienia.

 

§6. Płatności

1. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:

 • płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu PayU,
 • płatność przy odbiorze.

 

§7. Dostawa

1. Sklep realizuje dostawy tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice Rzeczpospolitej Polskiej nie jest możliwa.

2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

3. Dostawa na terenie Polski jest zawsze bezpłatna, niezależnie od kwoty złożonego zamówienia, wybranej formy transportu oraz sposobu dostawy.

4. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w zależności od informacji o dostępności podanej przy produkcie. Przeważnie są to 24 godziny od złożenia zamówienia.

5. W przypadku płatności w inny sposób niż przy odbiorze termin realizacji dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

6. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar.

7. Dostawa realizowana jest w dni robocze.

 

§8. Reklamacje i gwarancja

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Sklep nie jest producentem Towaru i nie udziela gwarancji na sprzedawany Towar. Jeżeli producent lub inny podmiot udzielił na oferowany w Sklepie Towar gwarancji, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.

3. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

4. Korzystając z rękojmi Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • żądać usunięcia wady.

5. Luminosa prosi aby reklamacje wraz z reklamowanym Towarem przesyłać na adres podany przez sklep w trakcie zgłaszania reklamacji/zwrotu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji i żądanie Kupującego.

6. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni.

7. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorca-konsumentem, gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować mailowo na adres: kontakt@luminosa.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorca-konsumentem, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8. W przypadku konieczności zwrotu produktu Klient powinien przesłać przedmiot na adres podany przez nas w adresu mailowym przy zgłaszaniu zwrotu. Koszt przesyłki zostanie zwrócony klientowi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Sklep nie akceptuje przesyłek za pobraniem.

9. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca Klientowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorca-konsumentem, pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.

 

§9. Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorca-konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 30 (trzydziestu) dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Kupujący złoży w terminie wskazanym powyżej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na Luminosa Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, lub na adres kontakt@luminosa.pl. Sklep niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorce-konsumenta, lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy umowę uważa się za niezawartą. Sklep zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

7. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Kupujący ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy.

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości odesłanego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 9 Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.

10. Formularz odstąpnienia od umowy można pobrać TUTAJ.

 

§10. Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, w tym zdjęć i opisów Towarów bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym m.in. zwrócić się do o mediację do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub o rozstrzygnięcie do stałego polubownego sądu konsumenckiego działających na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25). Aby skorzystać z mediacji lub wnieść sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego należy złożyć odpowiedni wniosek. Szczegółowe informacje dotyczące obu procedur, podobnie jak formularze wniosków z których Konsument może skorzystać dostępne są na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów można uzyskać na stronie http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

2. Konsument może skorzystać także z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji pozarządowych, do których zadań należy ochrona konsumentów takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

3. Konsument może również skorzystać z europejskiej platformy Internetowej ODR dedykowanej rozwiązywaniu sporów konsumenckich, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§12. Wysyłka ankiet

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

§13. Kody rabatowe

W koszyku można wykorzystywać otrzymane okazjonalne kody rabatowe (rabat procentowy lub kwotowy). Promocje nie łączą się, produkty przecenione nie podlegają dodatkowym rabatom.

 

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Sklep nie stosuje kodeksu dobrych praktyk o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 Nr 171 poz. 1206 ze zm.).

2. Kupujący nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia jakichkolwiek innych gwarancji finansowych.

3. Ewentualne spory pomiędzy Sklepem a Kupującym nie będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

4.Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronach Sklepu co najmniej na 7 dni przed jego wejściem w życie. Do zamówień złożonych przed dniem zmiany Regulaminu będzie miał zastosowanie Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.

5. Regulamin niniejszy w chodzi w życie z dniem 20.01.2023 r.

§ 16. Opinie klientów

Sklep nie weryfikuje opinii klientów i nie sprawdza czy komentujący faktycznie dokonał zakupu w sklepie. Tym samym, nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

 

§ 16. Ochrona danych

Więcej informacji o ochronie danych znajduje się klikając TUTAJ

Dodano do listy życzeń